×

مجلات مورد تایید وزارت علوم کدامند؟

مجلات مورد تایید وزارت علوم

در این پست به انواع مجلات مورد تایید وزارت علوم می پردازیم.

فهرست مجلات مورد تایید وزارت علوم شامل نشریاتی است که قبل از تصویب آیین نامه نشریات علمی مصوب از کمیسیون نشریات علمی عنوان علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی دریافت کرده اند و بر اساس آیین نامه جدید تحت عنوان نشریه علمی می باشند.

 

🎓 انجام پایان نامه ارشد و دکتری در همه رشته ها با چاپ مقاله 📝

ابلاغ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی مصوب دوم شهریور نود و هشت

آیین نامـۀ نشـریات علمی بـا هـدف گسترش اختیـارات دانشـگاه ها، مراکز پژوهش و فناوري و انجمـنهـاي علمی، همچنیـن تمرکز ســتاد وزارت متبـوع بر ایفـاي نقش سـیاستگـذاري و برنامه ریزي براي ارتقاي کیفی نشـریات علمی و نظارت بر عملکرد آنها تـدوین شـده است. به منظور تسـهیل اجراي امور نشریات علمی، از تاریخ ابلاغ آیین نامه به جاي دسـته بندي نشریات نشـریات مشـمول این آیین نامه با عنوان «نشریۀ به «علمی-پژوهشـی» یا «علمی-ترویجی» همۀ ِ علمی» شـناخته می شوند.

همچنین به جـاي صـدور گواهی اعتبـار علمی بـا عنـاوین«علمی- پژوهشی» یا «علمی-ترویجی» همۀ نشـریات علمی اي که تا کنون از کمیسـیون نشریات علمی گواهی اعتبار علمی دریافت کرده انـد و آنهایی که از این پس بر اساس آیین نامه نشـریۀ علمی خواهنـد شـد، درصورت احراز شـرایط، در فرآینـد ارزیابی قرار می گیرند و هر ساله بر اساس شاخصهایی (مطابق بند 3-10 آییننامه اعلام می شود) ارزیابی و رتبۀ آنها اعلام می شود. رتبۀ نشریه در کلیۀ ارزشیابی ها ملاك عمل خواهد بود.

 

مجلات مورد تایید وزارت علوم

 

مجلات گروه علوم انساني

 

مجلات گروه فنی مهندسی

 

مجلات گروه علوم پایه

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه