×

مجلات مورد تایید وزارت علوم کدامند؟

5/5 - (2 امتیاز)

مجلات مورد تایید وزارت علوم

در این پست به انواع مجلات مورد تایید وزارت علوم می پردازیم.

فهرست مجلات مورد تایید وزارت علوم شامل نشریاتی است که قبل از تصویب آیین نامه نشریات علمی مصوب از کمیسیون نشریات علمی عنوان علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی دریافت کرده اند و بر اساس آیین نامه جدید تحت عنوان نشریه علمی می باشند.

 

پذیرش مقاله و چاپ مقاله در کمترین زمان

ابلاغ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی مصوب دوم شهریور نود و هشت

آیین نامـۀ نشـریات علمی بـا هـدف گسترش اختیـارات دانشـگاه ها، مراکز پژوهش و فناوري و انجمـنهـاي علمی، همچنیـن تمرکز ســتاد وزارت متبـوع بر ایفـاي نقش سـیاستگـذاري و برنامه ریزي براي ارتقاي کیفی نشـریات علمی و نظارت بر عملکرد آنها تـدوین شـده است. به منظور تسـهیل اجراي امور نشریات علمی، از تاریخ ابلاغ آیین نامه به جاي دسـته بندي نشریات نشـریات مشـمول این آیین نامه با عنوان «نشریۀ به «علمی-پژوهشـی» یا «علمی-ترویجی» همۀ ِ علمی» شـناخته می شوند.

همچنین به جـاي صـدور گواهی اعتبـار علمی بـا عنـاوین«علمی- پژوهشی» یا «علمی-ترویجی» همۀ نشـریات علمی اي که تا کنون از کمیسـیون نشریات علمی گواهی اعتبار علمی دریافت کرده انـد و آنهایی که از این پس بر اساس آیین نامه نشـریۀ علمی خواهنـد شـد، درصورت احراز شـرایط، در فرآینـد ارزیابی قرار می گیرند و هر ساله بر اساس شاخصهایی (مطابق بند 3-10 آییننامه اعلام می شود) ارزیابی و رتبۀ آنها اعلام می شود. رتبۀ نشریه در کلیۀ ارزشیابی ها ملاك عمل خواهد بود.

 

مجلات مورد تایید وزارت علوم

 

مجلات مورد تایید وزارت علوم در گروه علوم انساني

1.

دانشنامه آموزش های علمی – کاربردی

 حوزه های تحت پوشش: آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 

2.

دانشنامه اقتصاد

 حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 

3.

دانشنامه علم جامعه شناسی ایران

 حوزه های تحت پوشش: جامعه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 

مجلات مورد تایید وزارت علوم در گروه فنی مهندسی

Transport Phenomena in Nano and Micro Scales

 

2.

International Journal of Civil Engineering

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

3.

Analytical and Numerical Method in Mechanical Design

مهندسی مکانیک

 

مجلات مورد تایید وزارت علوم در گروه علوم پایه

1.

مجله پژوهشی دانشجویی زیست پزشکی طبری

2.

فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی

3.

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی

4.

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 13 بهمن 1402 و ساعت : 01:41 ب.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه

[elfsight_click_to_call id="1"]