×

عقد قرارداد طرح تحقیقاتی

عقد قرارداد طرح تحقیقاتی در مشارکت علمی

با عقد قرارداد طرح تحقیقاتی از خدمات مشارکت علمی گروه نخبگان برتر بهره مند شوید.

نمونه قرارداد اجرای پروژه و عقد قرارداد طرح تحقیقاتی دانشگاهی و سازمانی

مبنا و مرجع این قرارداد، «آیین‌نامه طرح های پژوهشی مستقل دانشگاه ………………. » است که به‌منظور  اجرای طرح‌های پژوهشی مصوب، معتبر خواهد بود.

ماده ۱- طرفین قرارداد

این عقد قرارداد طرح تحقیقاتی بین دانشگاه/مؤسسه/مرکز …………… با نمایندگی آقای دکتر ………. ، معاون پژوهش و فناوری به نشانی: ………………. تلفن: …………… که از این پس در این قرارداد «دانشگاه» نامیده می‌شود و آقای/خانم …………….. به نشانی (محل سکونت): …… تلفن ….. کد ملی ……………. که از این پس در این قرارداد طرح تحقیقاتی «مجری طرح» نامیده می‌شود، منعقد می‌شود.

تبصره یک

هرگونه ابلاغ و یا اخطار به نشانی فوق قانونی بوده و درصورت تغییر بایستی ظرف مدت یک هفته کتبا اطلاع داده شود، در غیر این‌صورت کلیه مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ‌شده تلقی می‌گردد.

تبصره دو

نماینده دانشگاه در قرارداد طرح تحقیقاتی ، رئیس یا مسؤول حوزه پژوهشی واحد است.

ماده ۲- موضوع عقد قرارداد طرح تحقیقاتی

اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان «………………………………………………………….» با رویکرد نوآوری و تولید علم/حل مشکلات دانشگاه که با بودجه به عدد: ……….. ریال و به حروف ……………….. ریال و براساس مجوز …………………….. شورای پژوهشی واحد به تصویب رسیده است.

ماده ۳- مدت و زمان اجرا

مدت اجرای طرح …. ماه از تاریخ ……… لغایت ………. است.

ماده ۴- ناظر طرح

۱-۴آقای/خانم دکتر ………………. به‌عنوان ناظر وظیفه نظارت برحسن اجرای طرح را به‌عهده دارد.

شماره تماس ناظر: ………………. شماره ثابت: ………………. شماره تلفن همراه: ……..……… شماره حساب ناظر: ………………… پست الکترونیکی: ………………….. .

۲-۴حق نظارت، ده درصد بودجه مصوب طرح به عدد:  ۰ ریال و به حروف: صفر ریال تعیین شده است که پس از کسر ۳ درصد مالیات، ۵۰ درصد آن پس از پیشرفت نیمی از طرح و تأیید گزارش دوره ای و ۵۰ درصد باقیمانده پس از تأیید گزارش نهایی پرداخت خواهد شد. حق ناظر مستقل از بودجه طرح بوده و باید توسط واحد از ردیف بودجه مربوط به عقد قرارداد طرح تحقیقاتی به شماره حساب ناظر واریز شده و رسید آن نگهداری شود.

ماده ۵- مبلغ کل قرارداد

مبلغ کل این قرارداد (بودجه مصوب طرح به اضافه ده درصد حق ناظر)  به عدد: ….. ریال و به حروف:  …………. هزار ریال است که پس از کسر  ۳٪ مالیات از کل مبلغ قرار داد، مطابق ماده ۶ این قرارداد به مجری طرح پرداخت خواهد شد.

تبصره یک

موضوع طرح پژوهشی مشمول کسر حق بیمه نیست.

تبصره دو

مجری طرح موظف است مطابق ماده ۶ این عقد قرارداد طرح تحقیقاتی در موعد مقرر با هریک از همکاران تسویه حساب نموده و رسید وجوه پرداختی را نزد خود نگهداری نماید.

ماده ۶- نحوه پرداخت بودجه به مجری

۱-۶۳۵درصد به‌عنوان پیش‌پرداخت که پس از امضای قرارداد و طی تشریفات اداری به مجری طرح قابل پرداخت می‌باشد.

۲-۶۴۰درصد پس از ارائه گزارش ناظر، مبنی براجرای موفقیت‌آمیز ۵۰ درصد از کار و در صورت تأیید آن توسط دانشگاه، قابل پرداخت است.

۲-۶۲۵درصد نهایی پس از عمل به تعهدات و اعلام خاتمه طرح توسط مرجع ذی‌ربط پرداخت می‌گردد.

تبصره یک

بر اساس بند یک از بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۹۱، نرخ مالیات مربوط به حق‌الزحمه قرارداد پژوهشی به موجب بند ۶ و ۸ ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم، ۳ درصد درنظر گرفته می‌شود.

تبصره دو

پس از پایان هریک از مرحل فوق درصورت عدم انجام تعهدات توسط مجری طرح، دانشگاه مجاز است نسبت به لغو قرارداد و مطالبه خسارت، ادامه و یا تمدید و واگذاری آن اقدام نماید.

ماده ۷- وظایف و تعهدات مجری طرح

۱-۷ مجری طرح موظف است مفاد این قرارداد و آیین‌نامه مربوط را به‌دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از ضوابط اجرایی طرح‌های پژوهشی و با بهره‌گیری صحیح از امکانات و برنامه‌ریزی مناسب، طرح را به‌نحوی هدایت کند در زمان مقرر و با بودجه مصوب با کیفیت مطلوب به انجام برسد.

۲-۷ رعایت امانت و حفظ اسناد و مدارک و اطلاعات محرمانه که به‌ منظور انجام این طرح حاصل می‌شود و عدم ارائه آن به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون کسب مجوز کتبی از دانشگاه.

۳-۷ وسایل غیرمصرفی که از محل اعتبارات طرح خریداری می‌شود جزء اموال دانشگاه بوده و مجری طرح مسئول حفظ نگهداری و استفاده صحیح و برگشت به‌موقع آن به واحد خواهد بود.

۴-۷ تدوین گزارش پیشرفت کار به‌صورت تایپ شده و مجلد براساس زمان‌بندی طرح و همچنین تدوین گزارش نهایی طرح.

۵-۷ ارائه خروجی حاصل از نتایج طرح به‌صورت……………..خواهد بود.

۶-۷ طرح زمانی خاتمه‌یافته، تلقی می‌گردد که مجری طرح به کلیه تعهدات خود عمل نموده باشد و در آن صورت امکان تسویه حساب نهایی وجود خواهد داشت.

تبصره یک

بهره‌برداری از نتایج علمی حاصل از اجرای این عقد قرارداد طرح تحقیقاتی بدون مجوز کتبی دانشگاه مجاز نخواهد بود.

تبصره دو

مجری طرح حق واگذاری این قرارداد به شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) را ندارد.

ماده ۸- وظایف و تعهدات دانشگاه

۱-۸پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس موارد مندرج در ماده ۶

۲-۸در اختیار قرار دادن اطلاعات و تجهیزات مورد نیاز در حد امکانات و مقدورات دانشگاه براساس طرح مصوب.

ماده ۹- تضمین حسن اجرای تعهدات

۱-۹بابت پیش‌پرداخت و حسن انجام تعهدات در عقد قرارداد طرح تحقیقاتی، از مجری طرح درصورتی‌که عضو هیات علمی تمام وقت یا نیمه وقت واحد باشد، سفته به مبلغ پیش پرداخت اخذ و تا زمان تسویه حساب طرح در حوزه مالی واحد نگهداری می‌شود.

۲-۹مجری طرح درصورت مدعو بودن برای تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار باید یک فقره چک تضمینی معادل بودجه مصوب طرح (شماره چک: ————) دراختیار واحد قرار دهد. بدیهی است ضمانت‌نامه مذکور پس از اتمام موضوع قرارداد و انجام تعهدات به مجری مسترد خواهد گردید.

ماده ۱۰- فسخ قرارداد

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئا و یا کلا موجب اعمال حق فسخ برای دانشگاه بوده و مجری حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت و دانشگاه برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضمین و سایر مطالبات طرح خواهد داشت.

ماده ۱۱- موارد غیرمترقبه (فورس ماژور)

درصورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیرممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق درانجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در‌صورتی‌که مدت تعلیق یک ماه باشد، مجری مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به‌مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده ۱۲- حل اختلاف

درصورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع، ابتدا ازطریق مذاکره فی‌مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، ازطریق داور –مؤسسه حقوقی یا وکیل مورد توافق طرفین– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره

مجری طرح تحت هیچ‌عنوان حتی در زمان بروز اختلاف حق تعلیق در انجام موضوع قرارداد و اجرای تعهدات خود را ندارد.

ماده ۱۳- جریمه دیرکرد

چنانچه طرح بدون عذر موجه درموعد مقرر به پایان نرسد و تمدید قرارداد نیز صورت نگیرد، به‌ ازای هر ماه تأخیر در اتمام طرح، دو درصد از کل مبلغ قرارداد (منهای حق نظارت) به‌عنوان جریمه دیرکرد کسر می‌شود.

این قرارداد ۱۳ ماده و ۹ تبصره در سه نسخه‌ی واحد تنظیم شده و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان است.

مجری طرح                                     ناظر طرح                              دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری

……………..                                       …….……..                                ………………………………………

تذکر مهم :

نمونه عقد قرارداد طرح تحقیقاتی فوق جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است.

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 6 مرداد 1401 و ساعت : 11:33 ق.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه