×

عقد قرارداد

به این مطلب امتیاز دهید

با عقد قرارداد مشاوره با تیم ما از صحت پروژه خود مطمئن شوید.

نمونه قرارداد اجرای طرح و پروژه پژوهشی دانشگاهی و سازمانی

مبنا و مرجع اين عقد قرارداد، “آیين‌نامه طرح های پژوهشی مستقل دانشگاه …..” است كه به منظور اجراي طرح ‌هاي پژوهشی مصوب، معتبر خواهد بود.

عقد قرارداد پژوهشی

ماده ۱- طرفین در عقد قرارداد پژوهشی

عقد قرارداد بین دانشگاه/موسسه/ مرکز …… با نمایندگی آقای دکتر …… ، معاون پژوهش و فناوری به نشاني: ………………. تلفن: …………… که از این پس در این قرارداد “دانشگاه” نامیده می شود و آقای/خانم …………….. به نشانی (محل سکونت): …… تلفن ….. کد ملی ……………. که از این پس در این قرارداد “مجری طرح” نامیده می شود منعقد می گردد.

تبصره یک- هر گونه ابلاغ و یا اخطار به نشانی فوق قانونی بوده و در صورت تغییر بایستی ظرف مدت یک هفته کتباً اطلاع داده شود درغیر این صورت کلیه مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ شده تلقی می گردد.

تبصره دو- نماینده دانشگاه در عقد قرارداد پژوهشی، رئیس یا مسوول حوزه پژوهشی واحد می باشد.

ماده ۲- موضوع قرارداد

اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان “……….“ با رویکرد نوآوری و تولید علم / حل مشکلات دانشگاه که با بودجه به عدد: ….. ریال و به حروف …… ریال و بر اساس مجوز …… شورای پژوهشی واحد به تصویب رسیده است.

ماده ۳- مدت و زمان اجرا

در عقد قرارداد پژوهشی، مدت اجرای طرح …. ماه از تاریخ ….. لغایت …… است.

ماده ۴- ناظر طرح

۱-۴آقای/خانم دکتر ………………. به عنوان ناظر وظیفه نظارت بر حسن اجرای طرح را به عهده دارد.

شماره تماس ناظر: ………… شماره ثابت: …………. شماره تلفن همراه: ………… شماره حساب ناظر: ……… پست الکترونیکی: ………..

۲-۴حق نظارت، ده درصد بودجه مصوب طرح به عدد:  ۰ ریال و به حروف: صفر ریال تعیین شده است که پس از کسر ۳ درصد مالیات، ۵۰ درصد آن پس از پیشرفت نیمی از طرح و تایید گزارش دوره ای و ۵۰ درصد باقیمانده پس از تایید گزارش نهایی پرداخت خواهد شد. حق ناظر مستقل از بودجه طرح بوده و باید توسط واحد از ردیف بودجه مربوط به طرح های تحقیقاتی به شماره حساب ناظر واریز شده و رسید آن نگهداری شود.

ماده ۵- مبلغ کل در عقد قرارداد پژوهشی

مبلغ کل این قرارداد (بودجه مصوب طرح به اضافه ده درصد حق ناظر)  به عدد:   ریال و به حروف: هزار ریال است که پس از کسر  ۳٪ مالیات از كل مبلغ قرار داد، مطابق ماده ۶ این قرارداد به مجری طرح پرداخت خواهد شد.

تبصره یک- موضوع طرح پژوهشی مشمول کسر حق بیمه نیست.

تبصره دو- مجری طرح موظف است مطابق ماده ۶ در موعد مقرر با هر یک از همکاران تسویه حساب نموده و رسید وجوه پرداختی را نزد خود نگهداری نماید.

ماده ۶- نحوه پرداخت بودجه به مجری

۱-۶۳۵درصد به عنوان پیش پرداخت که پس از امضای قرارداد و طی تشریفات اداری به مجری طرح قابل پرداخت می باشد.

۲-۶۴۰درصد پس از ارائه گزارش ناظر، مبنی بر اجرای موفقیت آمیز ۵۰ درصد از کار و در صورت تایید آن توسط دانشگاه، قابل پرداخت می باشد.

۲-۶۲۵درصد نهایی پس از عمل به تعهدات و اعلام خاتمه طرح توسط مرجع ذیربط پرداخت می گردد.

تبصره یک- بر اساس بند یک از بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۹۱، نرخ مالیات مربوط به حق الزحمه عقد قرارداد پژوهشی به موجب بند ۶ و ۸ ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم، ۳ درصد در نظر گرفته می شود.

تبصره دو- پس از پایان هر یک از مرحل فوق در صورت عدم انجام تعهدات توسط مجری طرح، دانشگاه مجاز است نسبت به لغو قرارداد و مطالبه خسارت، ادامه و یا تمدید و واگذاری آن اقدام نماید.

ماده ۷- وظایف و تعهدات مجری طرح

۱-۷مجری طرح موظف است مفاد این قرارداد و آیین نامه مربوط را به دقت مطالعه نموده و با آگاهی کامل از ضوابط اجرایی طرح های پژوهشی و با بهره گیری صحیح از امکانات و برنامه ریزی مناسب، طرح را به نحوی هدایت کند در زمان مقرر و با بودجه مصوب با کیفیت مطلوب به انجام برسد.

۲-۷ رعایت امانت و حفظ اسناد و مدارک و اطلاعات محرمانه که به منظور انجام این طرح حاصل می شود و عدم ارائه آن به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بدون کسب مجوز کتبی از دانشگاه.

۳-۷ وسایل غیر مصرفی که از محل اعتبارات طرح خریداری می شود جزو اموال دانشگاه بوده و مجری طرح مسئول حفظ نگهداری و استفاده صحیح و برگشت به موقع آن به واحد خواهد بود.

۴-۷ تدوین گزارش پیشرفت کار به صورت تایپ شده و مجلد بر اساس زمان بندی طرح و همچنین تدوین گزارش نهایی طرح.

۵-۷ ارائه خروجی حاصل از نتایج طرح به صورت……..خواهد بود

۶-۷ طرح زمانی خاتمه یافته تلقی می‌گردد که مجری طرح به کلیه تعهدات خود عمل نموده باشد و در آن صورت امکان تسویه حساب نهایی وجود خواهد داشت

تبصره یک- بهره برداری از نتایج علمی حاصل از اجرای این قرارداد بدون مجوز کتبی دانشگاه مجاز نخواهد بود.

تبصره دو- مجری طرح حق واگذاری این عقد قرارداد به شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) را ندارد.

ماده ۸- وظایف و تعهدات دانشگاه

۱-۸ پرداخت مبلغ قید شده در زمان عقد قرارداد بر اساس موارد مندرج در ماده ۶

۲-۸ در اختیار قراردادن اطلاعات و تجهیزات مورد نیاز در حد امکانات و مقدورات دانشگاه بر اساس طرح مصوب.

ماده ۹- تضمین حسن اجرای تعهدات

۱-۹ بابت پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات عقد قرارداد، از مجری طرح در صورتی که عضو هیات علمی تمام وقت یا نیمه وقت واحد باشد، سفته به مبلغ پیش پرداخت اخذ و تا زمان تسویه حساب طرح در حوزه مالی واحد نگهداری می‌شود.

۲-۹ مجری طرح در صورت مدعو بودن برای تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار باید یک فقره چک تضمینی معادل بودجه مصوب طرح (شماره چک:——) در اختیار واحد قرار دهد. بدیهی است ضمانت نامه مذکور پس از اتمام موضوع قرارداد و انجام تعهدات به مجری مسترد خواهد گردید.

ماده ۱۰- فسخ قرارداد

تخلف از اجرای تعهدات این پیمان جزئاً و یا کلاً موجب اعمال حق فسخ برای دانشگاه بوده و مجری حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و دانشگاه برای جبران ضرر و زیان وارده حق مطالبه آن را از محل تضمین و سایر مطالبات طرح خواهد داشت.

عقد قرارداد

ماده ۱۱- موارد غیر مترقبه (فورس ماژور)

در صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد، قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق یک ماه باشد مجری مکلف است پس از رفع مانع اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده ۱۲- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه حقوقی یا وکیل مورد توافق طرفین– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره- مجری طرح تحت هیچ عنوان حتی در زمان بروز اختلاف حق تعلیق در انجام موضوع قرارداد و اجرای تعهدات خود را ندارد.

ماده ۱۳- جریمه دیر کرد

چنانچه طرح بدون عذر موجه در موعد مقرر به پایان نرسد و تمدید قرارداد هم صورت نگیرد به ازای هر ماه تاخیر در اتمام طرح، دو درصد از کل مبلغ قرارداد (منهای حق نظارت) به عنوان جریمه دیرکرد کسر می شود.

در عقد قرارداد پژوهشی، ۱۳ ماده و ۹ تبصره در سه نسخه واحد تنظیم شده و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد.

مجری طرح                               ناظر طرح                              دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری

…………                                        …………..                                       ………………………………………

تذکر مهم : نمونه عقد قرارداد فوق جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 6 بهمن 1402 و ساعت : 08:37 ب.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه

[elfsight_click_to_call id="1"]