×
دانلود پایان نامه و رساله دکتری

10 پایگاه معتبر برای دانلود پایان نامه رایگان

دسترسی رایگان به متن پایان نامه ها

هزینه پذیرش و چاپ مقاله

هزینه پذیرش و چاپ مقاله

در این پست به تمام هزینه ها در مجلات مختلف میپردازیم.

تحقیق اکتشافی

روش تحقیق اکتشافی

روش تحقیق اکتشافی از مراحل مختلفی برخوردار است که در اینجا انجام مراحل اصلی زیر توصیه خواهد شد.

مدل مفهومی

تدوین مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی پژوهش نمایش ارتباط بین متغیرهای پژوهش بصورت تصویر است که با هدف ارائه پاسخ منطقی به پرسش های پژوهش طراحی می شود.

الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک چیست؟

برای استفاده از الگوریتم ژنتیک، در نظر گرفتن برخی عوامل بسیار مهم تلقی می شود. در این زمینه یک روند کلی طی می شود که در زیر به مراحل آن اشاره شده است

مراحل گام به گام روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد

در این پست آموزشی قصد داریم پنج گام اصلی روش گراندد تئوری یا داده بنیاد را تشریح کنیم