×
نمونه‌برداری در پژوهش‌های کیفی

نمونه‌برداری در پژوهش‌های کیفی چگونه صورت می گیرد؟

در پژوهش های کیفی بعید است بتوانید داده های خود را از همه افراد جامعه در ارتباط با موضوع پژوهش گردآوری کنید.

نمونه‌برداری در پژوهش‌های کمی

نمونه‌برداری در پژوهش‌های کمی چگونه صورت می‌گیرد؟

در پژوهش متوجه مفاهیم بنیادی و درک این نکته در موقعیت های معینی پس از گردآوری‌داده‌ها، چگونه باید استنباط شود.

فرضیه در پروپوزال

6 ویژگی اصلی فرضیه‌‌های علمی یا پژوهشی

آن‌چه را که شما انتظار دارید در مطالعه به صورت اکتشافی طراحی می‌‌شود.

۷ ویژگی اصلی برای عنوان مقاله

7 ویژگی اصلی انتخاب عنوان مقاله

این ویژگی‌ها مقاله شما را برای داوران جذاب‌تر می‌کند.

داوران نگاه مثبتی به رساله دکتری ما داشته باشند؟

6 بخش مهم در جلب نگاه مثبت داوران به رساله دکتری

نگاه مثبت داوران به رساله دکتری

روش تحقیق

چگونه روش تحقیق مقاله‌ و پایان‌نامه را بنویسیم؟

روش تحقیق یک مقاله‌ علمی و پایان‌نامه از بخش های بسیار مهم است که باید با ظرافت و دقت کافی نوشته شود. 

گامهای اساسی در نوشتن مقاله

قبل از شروع نوشتن مقاله باید چه اصولی را رعایت کنیم؟ (۲)

در مطالب قبل نکته هایی را بیان کردیم در ادامه به گام های اساسی بعدی خواهیم پرداخت.

اصول نوشتن مقاله

قبل از شروع نوشتن مقاله باید چه اصولی را رعایت کنیم؟(1)

برای اینکه مقاله هاکارآمد و مناسب باشند، نویسنده‌‌ می‌بایست پیش از اقدام به نگارش اصولی را مد نظر قرار دهد.

[elfsight_click_to_call id="1"]