×
انتخاب مسائل تحقيقاتي

نكاتي در انتخاب مسائل تحقيقاتی

از ابتدای نگارش به برنامه ریزی و طراحی ،جمع آوری اطلاعات و در نهایت تجزیه و تحلیل دقت داشته باشید

دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی

دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی

در اینجا به بررسی دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی می پردازیم.

ملاک های محتوایی

ملاک های محتوایی مقالات چیست؟

در اینجا به بررسی ملاک های محتوایی مقالات می پردازیم

مساله تحقيق

ويژگی های مساله تحقيق (پرسش آغازی)

اهمیت مساله مورد بررسی و دلایل پرداختن به مساله به عنوان موضوعی اصلی و ضروری از مطالبی است که در این قسمت به توضیح آن می پردازیم.

بيان مساله

بيان مساله (پرسش آغازي تحقيق)

دانشجو در مرحله بیان مسئله هدف اصلی خود را به طور کامل با وضوح بیان می کند

مقدمه در پایان نامه نویسی

مقدمه در روش تحقیق

اگر شما دانشجو هستید بزودی باید نگارش پایان نامه را تجربه کنید بخصوص اگر مراحل پایانی تحصیل می گذارانید

روش تحقیق

کتاب های برجسته در پایان نامه نویسی

برای نگارش مقالات و نگارش پایان نامه باید اطلاعات خود را بالا ببرید و مسیری را که قرار است بپیمایید تا به موفقیت برسید را مشخص کنید.

تحقیق در نگارش

تحقیق در نگارش مقاله

در این مطالب شما از اهداف و ضرورت تحقیق آگاه می شوید.

پایه و اساس مقاله

عنوان مقاله

بدون شک عنوان مهم ترین قسمت در مقاله میباشد در واقع می توان گفت عنوان جزء لاینفک مقاله می باشد

دفاع پایان نامه

10 اصل مهم در جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع پایان نامه یک سری نکات دارد که ما به شما عزیزان مطالبی در مورد آن ارائه می دهیم.