×
موضوع تحقيق

بخش اهميت و ضرورت تحقيق

پژوهش گر در نگارش اهمیت تحقیق خود باید بتواند با توجه به دانش، نظریات و ادبیات موجود، دلایل مهم بودن مسئله تحقیق را بیان کند.

تاريخچه سابقه و پيشينه تحقيق

تاريخچه، سابقه موضوع تحقيق یا پيشينه تحقيق

در این پست به نکته های پایان نامه نویسی می پردازیم.

تبديل موضوع به مساله

تبديل موضوع به مساله تحقيق

موضوع تحقیق اجتماعی در این پروسه باید کاملاً معین و تعریف شده باشد.

ارتباط مساله و موضوع تحقيق

ارتباط مساله و موضوع تحقيق

اولين گام در هر تحقيق ،انتخاب يك موضوع است ،براي انتخاب آن ،فرمول وقاعده خاصي وجود ندارد:

خطاها در انتخاب مساله

خطاها در هنگام انتخاب مساله

طرز نوشتن بیان مسئله در پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد بحثی است که برای بسیاری از دانشجویان مسئله شده است

ارزيابی مساله تحقيق

چگونگی ارزيابی مساله تحقيق

چگونگی ارزيابی مساله تحقيق ؟ با شناخت کافی از ماهیت و ابعاد مختلف و قلمرو مسئله و متغیر های مسئله را شناسایی کند.

پژوهش میداني

ساختار مقاله مبتني بر پژوهش میداني

در این پست به ساختار مقاله مبتني بر پژوهش میداني می پردازیم.

پژوهش توصیفي

ساختار مقاله مبتني بر پژوهش توصیفي

در این پست به ساختار مقاله مبتني بر پژوهش توصیفي می پردازیم

انتخاب مسائل تحقيقاتي

نكاتي در انتخاب مسائل تحقيقاتی

از ابتدای نگارش به برنامه ریزی و طراحی ،جمع آوری اطلاعات و در نهایت تجزیه و تحلیل دقت داشته باشید

دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی

دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی

در اینجا به بررسی دسته بندی مقاله های علمی و دانشگاهی می پردازیم.