×
کانه آرایی

پایان نامه کانه آرایی

کانه آرایی به عملیاتی گفته می شود که باعث می شود مواد معدنی دارای مشخصاتی مانند دانه‌بندی، عیار، میزان رطوبت، میزان ناخالصی و غیره باشد.

فرماندهی و کنترل هوایی

پایان نامه مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی

در مفهوم عنوان اين رشته بايد گفت که واژه‌ “مهندسي‌” در مفهوم‌ مصطلح‌ آن‌ به‌ معناي‌ طراحي‌ است

[elfsight_click_to_call id="1"]