×

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

طرح پژوهش، برنامه ای است که برای تحقیق یک موضوع یا انجام کاری پیشنهاد میشود.

هدف از تهیه طرح پژوهش آگاه کردن سفارش دهنده طرح از موضوع یا مسئله است که برای پژوهش انتخاب شده.

چارچوب اصلی طرح های پژوهشی:

 

موضوع تحقیق

عنوان تحقیق که به فراخور نوع تحقیق باید در عین خلاصه بودن دقیقا بیان نماید که در حین تحقیق چه متغییرهایی بررسی خواهند شد.

 

بیان مسئله و ضرورت تحقیق

تعریف مختصر از موضوع مورد بحث و بیان عوامل اقتصادی، اجتماعی موثر بر مسئله و پیامدها و همچنین اقدامات صورت گرفته تا کنون برای حل موضوع مورد بحث.

 

هدف تحقیق

هدف کلی از منظور و مقصود نهایی از مطرح کردن موضوع و انجام پژوهش.

 

روش اجرای تحقیق

بخشی از تحقیق که منجر به اجرای نتیجه گیری در تحقیق میگردد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، به روشهای ممکن (آزمایشگاهی،مطالعات میدانی،مصاحبه و …) صورت گرفته و در نهایت به خروجی طرح می انجامد.

 

اجزای تشکیل دهنده طرح پژوهش

عنوان طرح

هدف طرح

روش کار

نتایج مورد نظر

مجری طرح

مدت زمانی

هزینه اجرای طرح

تصویب طرح

 

دسته بندی روشهای تحقیق

روشهای پژوهش در علوم رفتاری را با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی میکنند.

 

دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف

بر اساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربردی تقسیم میشوند.

 

تحقیق بنیادی:

پزوهشی است که به کشف ماهیت اشیائ پدیده ها و روابط بین متغییرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری ها و نظریه ها میپردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می نماید.

سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی میتواند نظری یا تجربی باشد.

تحقیق بنیادی نظری از استدلال عقلانی و قیاسی استفاده میکند و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود.

تحقیق بنیادی تجربی از روش های استدلال استقرائی استفاده میکند و بر پایه روش های میدانی انجام می شود.

 

تحقیق کاربردی:

پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزار ها، تولیدات، وسایل، ساختار ها و الگو های مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.

برای مثال بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی”یک نوع تحقیق کاربردی است.

 

بر اساس ماده یک آیین نامه جشنواره خوارزمی فعالیتهای پژوهشی بدینگونه تعریف شده اند:

طرح های تحقیقاتی بنیادی

تحقیقات بنیادی عبارت است از کاوشهای اصیل و بدیع به منظور افزایش اندوخته های علمی و درک بهتر پدیده های طبیعی ، انسانی ، اجتماعی ، فرهنگی و …

پژوهشهای بنیادی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:

 

پژوهش های بنیادی محض: آن دسته از پژوهشهای بنیادی است که بدون توجه به کاربردهای علمی و به منظور گسترش مرزهای دانش صورت میگیرد.

 

پژوهش های بنیادی راهبردی:آن دسته از پژوهشهای بنیادی است که به منظور فراهم ساختن زمینه علمی لازم برای حل مسائل جاری و آتی انجام میشود.

 

طرح های تحقیقاتی کاربردی

هر نوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژه ای در نظر گرفته شود.

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

[elfsight_click_to_call id="1"]