×

نقش نظریه در تحقیق

نقش نظریه در تحقیق چیست؟

نقش نظریه در تحقیق

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر: 

براي نظريه نقش هاي متفاوت و متعددي مطرح شده است،و بيشتر در اين رابطه هستند که آيا بايد ابتدا نظريه ساخت و سپس به پژوهش پرداخت يا بر عکس،و يا ترکيبي از اين دو روش را بکار بست؟

    روش “ابتدا نظريه ، بعد پژوهش” 

1-تدوين يک نظريه واضح و روشن به صورت بديهي يا بر اساس فرآيندهاي توصيف شده.

2-انتخاب يک گذاره استخراج شده از نظريه به عنوان ملاک مقايسه نتايج پژوهش آزمايشي .

3-برنامه ريزي پژوهش به منظور آزمون جمله انتخاب شده از طريق پژوهش آزمايشي.

4-ايجاد تغيير در نظريه با برنامه ريزي و انجام پژوهش مجدد ، چنانچه جمله استخراج شده از نظريه با نتايج پژوهش آزمايشي مطابقت نداشته باشد.

5-انتخاب گزاره هاي ديگر براي آزمون در تعيين محدوديت هاي نظريه ، چنانچه گزاره استخراج شده از نظريه با نتايج پژوهش تجربي مطابقت داشته باشد.

 روش “ابتدا پژوهش ، بعد نظريه” 

1- انتخاب پديده و تعيين کليه ويژگيهاي آن .

2- اندازه گيري تمام ويژگيهاي پديده در موقعيت هاي مختلف.

3- تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده بصورتي دقيق و تعييتن هر نوع الگويي که بين آنها وجود دارد.

4- در صورتيکه بين اطلاعات جمع آوري شده الگوهاي معني داري پيدا شد بايد آنها را بصورت بيانيه هاي نظري براي تدوين قانون تنظيم کرد.

ترکيب اين دو روش ممکن است روشهاي کلي تر،دقيقتر و همچنين نمايش منظم تري از فرآيندهايي را که واقعاً اتفاق افتاده اند مهيا سازد.روش ترکيبي فعاليتهاي علمي را به سه دسته زير تقسيم

مي کند:

الف) اکتشاف

ب) توصيف

ج) تبيين

هر يک از روشهاي بالا در فعاليتهاي علمي نقشهايي را ايفا مي کنند که بصورت کلي،مي توان عمده ترين آنها را چنين ذکر کرد:

الف) تنظيم يافته ها     

 ب) ايجاد فرضيه ها   

 ج) پيش بيني      

 د) مهيا ساختن تبيين ها

منبع : گروه تحقیقاتی نخبگان برتر – آموزش انجام پایان نامه – انجام مقاله – انجام پروپوزال

آخرین بروزرسانی در تاریخ : 2 تیر 1401 و ساعت : 08:24 ق.ظ

اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی با دوستانتان

درج دیدگاه